INVENTARIS

ARCHIEF VAN HET KERKGENOOTSCHAP DER ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN (NEDERLANDSE UNIE)

1896 – 1945 (1971) en (1944) 1946 – 1975 (1998)

Deze pagina is ter informatie. Het archief is ondergebracht in Utrecht. U kunt de inventaris dus het beste raadplegen bij:

Het Utrechts Archief
Alexander Numankade 199 – 201
3572 KW Utrecht
Tel: (030) 286 66 11

http://www.hetutrechtsarchief.nl/

Voor de periode voorafgaand aan 1946 kan het nuttig zijn ook het Historisches Archiv der Freikirche der STA in Europa te raadplegen. De Nederlandse Adventkerk werd tot 1946 bestuurd vanuit Duitsland
http://www.thh-friedensau.de/studium/theologie/forschung/historisches-archiv/

INHOUDSOPGAVE

1.                 Inleiding
1.1               Geschiedenis van de archiefvormer
1.2              Het archief
1.3              Bewerking van het archief
1.4              Aanwijzingen voor de gebruiker
1.5              Literatuur
2.                Inventaris
2.1              Stukken van algemene aard
2.2             Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.1          Organisatie
2.2.2          Financiën
2.2.3          Bemoeienissen met voorgangers
2.2.4          Evangelisatie
2.2.5          Ledenlijsten
2.2.6          Bemoeienissen met gemeenten
2.2.7          Documentatie
3                 Gedeponeerd archief
3.1              Kinderkolonie- en Vakantiehuis “ZXonheuvel”1933-1946
3.2             Haagsche Vereeniging voor Wijk- en Ziekenverpleging

1. Inleiding
1.1 Geschiedenis van de archiefvormers

In de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw vond in het noordoosten van de Verenigde Staten een omvangrijke opwekking plaats in de protestantse kerken. Deze ging gepaard met een diepe belangstelling voor de profetische gedeelten van de Bijbel.
William Miller speelde vanaf ca. 1832 een cruciale rol. Hij was ervan overtuigd geraakt dat de Christus in 1843 of 1844 zou terugkeren naar deze aarde. Een van de groepjes die uit zijn beweging overbleef, nadat de voorspelling jammerlijk faalde, besloot verder te gaan met een grondige studie van de Bijbel. In hun kring waren de grondleggers van het Zevende-dags Adventisme te vinden.
De kleine groep groeide en dit leidde in 1863 tot de formele oprichting van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten. In 1874 ging de eerste Adventistische “zendeling” naar Europa. Nog voor het einde van de negentiende eeuw waren er kleine aantallen adventisten in de meeste Europese landen. In het begin van de twintigste eeuw volgde een snelle uitbreiding naar andere werelddelen.
De eerste Zevende-dags Adventisten in Nederland waren afkomstig uit een kleine groep van Zevende-dags Baptisten in Oost-Groningen. 1887 wordt meestal aangegeven als het jaar waarin de kerk in Nederland ontstond.

Bestuurlijke structuur van het kerkgenootschap

Het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is formeel de bestuurlijke koepel van meer dan vijftig lokale gemeenten en is gesticht op 15 april 1898. Het is gevestigd te Huis ter Heide (gemeente Zeist). Het wordt bestuurd door een Algemeen Kerkbestuur. Een dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor lopende zaken.
Het kerkgenootschap vormt een onderdeel van de wereldorganisatie van Seventh-day Adventists bestuurd door de General Conference of Seventh-day Adventists, Silver Spring, Maryland, U.S.A. De Generale Conferentie is operationeel actief door middel van regionale divisies, waaronder de Trans-Europese Divisie. Het kerkgenootschap in Nederland ressorteert onder de Trans-Europese Divisie, gevestigd te St. Albans, Herts. Engeland.
Het kerkgenootschap kent lokale gemeenten. Een gemeente is een semi autonoom onderdeel van het genootschap.
Predikanten worden aangesteld door en ontvangen hun geloofsbrieven van het Algemeen Kerkbestuur van het kerkgenootschap.
Het kerkgenootschap belegt eens per vijf jaren een vergadering van afgevaardigden. Het Algemeen Kerkbestuur legt verantwoording af door middel van een verslag. De vergadering van afgevaardigden kan stemmen voor nieuw beleid.
Het kerkgenootschap kent afdelingen ter organisatie en coördinatie van activiteiten. Het kerkgenootschap kan stichtingen oprichten en heeft zo gedaan in het verleden.

Belangrijke data en veranderingen in bestuursstructuur en naamgeving

1887: eerste groep Zevende-dags Adventisten ontstaat in Oost Groningen
1898: 15 april. Oprichting Kerkgenootschap per koninklijk besluit.
1901: De Europese Generale Conferentie opgericht om het werk in de Europese landen te coördineren.
1902: In januari de oprichting van het Hollands-Vlaams Belgische zendingsveld. Dit zendingsveld komt, samen met 5 andere zendingsvelden onder de leiding van de Duitse Unie der Zevende-dags Adventisten.
1902 Nederlandse Vereniging der Zevende-dag Adventisten (NVZDA). Deze vereniging omvat Nederland en Vlaams België.
1910 Vanaf 1 januari wordt België als geheel (Wallonië en Vlaanderen) een afzonderlijk zendingsveld onder supervisie van de West Duitse Unie. Ook Nederland maakt deel uit van die West Duitse Unie waarbij de officiële naam (NVZDA) blijft gehandhaafd.
1920: vanaf 1 januari wordt de NVZDA opgedeeld in een Oostelijk- en Westelijk zendingsveld.
1922: vanaf 22 januari worden de twee velden weer samengevoegd. De naam NVZDA blijft gehandhaafd
1938: voorbereidingen worden getroffen voor een verzelfstandiging als Unie. Daartoe worden een Noord Nederlandse Conferentie en de Zuid Nederlandse Conferentie in het leven geroepen.
1944/1945 wordt de Nederlandse Unie Conferentie (NUC) met twee financieel verantwoordelijke conferenties in het leven geroepen.
1973 worden de beide conferentie opgeheven en vervangen door districtsraden. De Nederlandse Unie Conferentie (NUC)blijft bestaan.
Over de geschiedenis van de Adventkerk in Nederland is in 1987 als bijlage van het maandblad Advent een publicatie verschenen: 100 jaar Adventkerk in Nederland. Auteur Drs. H.G. van Rijn.

1.2 Archief

In 1887 ontstaat de eerste gemeente van de Zevende-dags Adventisten in Nederland. De vroegste archiefstukken dateren echter van 1896. Dit archiefblok loopt vanaf die datum door tot en met 1945 en kent vele hiaten. Zo zijn er bijvoorbeeld geen notulen van het (hoofd)bestuur aangetroffen. De keuze voor de einddatum 1945 berust op een ingrijpende bestuurlijke verandering. Tot en met dat jaar was de Nederlandse Adventkerk onderdeel van de West-Duitse Unie. Daarna werd de kerk een zelfstandige bestuurlijke eenheid: De Nederlandse Unie Conferentie.

Het merendeel van de stukken die in dit blok van het archief zijn opgenomen werd bewaard op de achtereenvolgende hoofdkantoren van de kerk: Bezuidenhoutseweg Den Haag, Biltseweg 14 Bosch en Duin, Amersfoortseweg 18, Huis ter Heide (gemeente Zeist). Op 3 maart 1945 is een deel van het toen bestaande archief verloren gegaan als gevolg van een bombardement op Den Haag. Het betreft documenten uit de periode 1893-1922. Andere sleuteldocumenten zijn afkomstig uit de persoonlijke archieven van de voormalige voorzitters J. Wintzen en F. Voorthuis. Ook zijn er stukken aanwezig afkomstig uit het archief van de voormalige Noord Nederlandse Conferentie.

1.3 Bewerking

De bewerking van het archief heeft plaatsgevonden onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Historisch Archief van de Nederlandse Adventkerk (SHANA). Feitelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd door bestuurslid W. Willems, bijgestaan door de secretaris G. Dullaart.

Bij het afronden van de inventaris is assistentie verleend door Jos Boshouwers van Doxis Informatiemanagers. Het rubriekenschema bestaat uit de hoofdindeling Stukken van algemene aard en Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Daaronder is een aantal rubrieken geplaatst die passen bij de aangetroffen archiefstukken.

De omvang van het archief bedraagt 4,5 meter (stand van zaken op november 2014)

Er zijn geen stukken uit het archief verwijderd, afgezien van enkele reçu’s van bankafschriften.

Op de serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken is geen selectie toegepast, maar is als geheel bewaard. Deze correspondentie werd bewaard in ordners, in een aantal gevallen werden tabbladen met een alfabetische verdeling gebruikt. De bestaande ordening is gehandhaafd en de datering is overgenomen, zoals die op de ordners was vermeld. Waar mogelijk is de datering aangepast en verfijnd.

De materiële verzorging van de archieven omvatte de volgende werkzaamheden: verwijderen van niet- zuurvrije zippels en andere hechtmechanieken, plaatsen van de stukken in zuurvrije omslagen en dozen, verwijderen van paperclips, nietjes en plastics. Etiketteren is verzorgd door het Utrechts Archief.

1.4 Aanwijzingen voor de gebruiker

Elke eenheid is een omslag, tenzij anders vermeld.

Maandberichten van de predikanten: Predikanten worden aangesteld door en ontvangen hun geloofsbrieven van het Algemeen Kerkbestuur van het kerkgenootschap. De maandberichtgen bevatten informatie over welke gemeenten zij bezochten, het aantal doopdiensten, verkochte boeken etc.

In deze inventaris zijn de volgende gedeponeerde archieven opgenomen:
Het kindertehuis “Kinderkolonie en Vakantiehuis Zonheuvel”. . Zonheuvel was gevestigd aan de Biltscheweg 14 te Bosch en Duin en was een instelling van de stichting “Weldadigheidswerk, Jeugd- en Gezondheidszorg” te Den Haag. De stichting werd opgericht door het kerkgenootschap.

De Haagsche Vereeniging voor Wijk- en Ziekenverpleging was een instelling die ook gelieerd was aan het Kerkgenootschap en werkzaam was vanuit de diaconie. Gehuisvest aan de Lange Beestenmarkt 102 te Den Haag.

 

1.5 Literatuur

100 jaar Adventkerk in Nederland, Uitgeverij ‘Veritas’, Bosch en Duin, 1987

Publicaties

 

2. Inventaris

2.1 Stukken van algemene aard

1-47 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, per jaar en deels op alfabet geordend, 1927-1945. 34 pakken en 13 omslagen
1. 1927-1934 1 omslag
2. 1927-1938 1 omslag
3. 1928-1932
4. 1929-1930
5. 1930 1 omslag
6. 1930-1936
7. 1931-1932, met predikers
8. 1932-1934 1 omslag
9. 1933-1934 1 omslag
10. 1933-1934, met niet-leden
11. 1934-1936 1 omslag
12. 1935
13. 1935-1936
14. 1936
15. 1936-1937
16. 1936-1938
17. 1937-1938
18. 1937-1939 1 omslag
19. 1938
N.B. papieren deels verkreukeld
20. 1938-1939
21. 1939
22. 1939-1940
23. 1940, A – G
24. 1940, H – R
25. 1940, S – Z
26. 1940, A – Z 1 omslag
27. 1940-1941 1 omslag
28. 1941, A – G
29. 1941, H – P
30. 1941, R – Z
31. 1941-1942, met afdeling Noord-Nederland 1 omslag
32. 1942, A – F
33. 1942, G – K
34. 1942, L – R
35. 1942, S -Z
36. 1943, A – E
37. 1943, F – J
38. 1943, K – Q
39. 1943, R – S 1 omslag
40. 1943, T – Z 1 omslag
41. 1944, A – G
42. 1944, H – L
43. 1944, M – R 1 omslag
44. 1944, S – Z
45. 1945, A – G
46. 1945, H – O
47. 1945, P – Z
48 Jaarverslagen, zendingsberichten en financiële overzichten alsmede agenda’s van algemene jaarvergaderingen, 1928-1946

2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.2.1 Organisatie
49. Statuten alsmede de Koninklijke goedkeuring ervan, 1898-1938

50-51. Aanwijzingen tot handhaving der Gemeente-orde, 1928, 1938 2 stuks
50. 1928
51. 1938

52. Reglement van de Vereniging tot Geschriftverbreiding der Advent-Zending, 1936

2.2.2 Financiën

53-54. Begrotingen en balansen, 1922-1945 2 pakken
53. 1922-1940
54. 1941-1945

55. Kasboek inzake predikanten en andere posten, 1923-1927 1 deel

56-57. Kasboeken inzake kerkgebouwen, 1930-1938 2 delen
56. 1930-1934
57. 1931-1938

58-61 Kasboeken, 1931-1938 4 delen
58. 1931
5.9 1932
60. 1933
61. 1934-1938

62-63. Maandelijkse Balansen, 1938-1941 2 delen
62. 1938 augustus – 1940 december
63. 1941 januari – september

2.2.3 Bemoeienissen met voorgangers

64. Notitie “Bepalingen en aanwijzingen voor Evangeliedienaren bij het Kerkgenootschap
der Zevende Dag Adventisten in Nederland”, zonder datum 1 stuk

65-78. Maandberichten van predikanten, geordend op jaar en op naam en maand, 1921-1945, met hiaat 11 pakken en 3 omslagen

65. 1921-1924
66. 1925
67. 1926-1928
68. 1929-1930
69. 1931-1932
70. 1933-1934
71. 1935 1 omslag
N.B. 1936 ontbreekt
72. 1937-1938
73. 1939-1940
74. 1941 1 omslag
75. 1942 1 omslag
76. 1943
77. 1944
78. 1945

79. Loonberekeningen en overzichten van de ondersteuningen uit de Sociale Ondersteuningskas voor aangestelden per 1-1-1943 en per 1-1-1944, zonder datum

80. Overzicht van Evangelie-arbeiders, toestand per 1-1-1944, zonder datum 3 stukken

2.2.4 Evangelisatie

81. Notitie over het colportagewerk “Speciaal Zending-programma: De literatuur in dienst van het Evangelie”, zonder datum 1 stuk

8.2 Colportage-berichten, 1914-1943
N.B. dit zijn waarschijnlijk afschriften van de maandelijkse rapportages die werden verstuurd aan het Uniekantoor in Duitsland

83. Maandverslagen van de colporteurs in Nederland, 1930 oktober-1945 december

2.2.5 Ledenlijsten

84. Ledenlijst van de gemeente Rotterdam, alfabetisch, 1896-1926 1 deel
N.B. de jaartallen hebben betrekking op de datum van doop, waarmee het
lidmaatschap van het kerkgenootschap begint

85. Register met kaarten van leden die door de doop zijn opgenomen in de gemeente, geordend per plaats en op achternaam, 1899-1947 1 deel
N.B. de jaartallen hebben betrekking op de datum van doop, waarmee het
lidmaatschap van het kerkgenootschap begint
N.B. afwijkend formaat

86-87. Ledenlijst van de Gemeenten en Groepen der Zevende-Dags-Adventisten in Nederland, 1911, 1919 2 delen
86. aangelegd op 1 september 1911, 1911
87. aangelegd op 1 januari 1919, 1919

88-89. Gemeentenboeken met ledenlijsten en notulen van huishoudelijke vergaderingen, 1928-1971 2 delen 2 delen
88. Gemeente Groningen, 1928-1936
89. Gemeente Baarn, 1933-1971

90-104. Kwartaalverslagen van de gemeenten, 1944-1945 15 omslagen
90. Amsterdam Centrum, 1944-1945
91. Bierum, 1944 3e en 4e kwartaal
N.B. papier is deels bruin verkleurd
92. Delft, 1944 4e kwartaal-1945
N.B. papier is deels bruin verkleurd
93. Ede, 1944 1e en 3e kwartaal, 1945 4e kwartaal
94. Enschede, 1944 1e kwartaal, 1945 4e kwartaal
95. Gouda, 1944 2e en 3e kwartaal, 1945 4e kwartaal
96. Groningen, 1944-1945
97. Haarlem, 1944-1945
98. Hillegom, 1944 2e kwartaal, 1945 3e kwartaal
99. Hilversum, 1944-1945
N.B. papier is deels bruin verkleurd
100. Middelburg, 1944-1945
101. Muntendam. 1944-1945
102. Schiedam, 1944, 1945 4e kwartaal
N.B. papier is deels bruin verkleurd
103. Utrecht, 1944-1945
104. Winschoten, 1944-1945
N.B. papier is deels bruin verkleurd

2.2.6 Bemoeienissen met gemeenten

105-107. Kasboeken van de gemeente Den Haag, 1910-1942 3 delen
105. Kasboek van de Ondersteuningskas, 1910-1935
106. Tiendenboek, 1930-1936
107. Kasboek, 1934-1942 april

108. Kwartaalverslagen van de gemeente Baarn, 1932-1945

109-111. Kasboeken van de gemeente Amsterdam-Zuid, 1936-1946 3 delen
109. 1936 oktober – 1940 oktober
110. 1937-1938
111. 1940 november – 1946 september
N.B. Afwijkend formaat

2.2.7 Documentatie

112 Krantenartikelen en enkele notities, zonder datum

113. Notitie “Droombeeld”, opgesteld door G. Harmse, 1943 1 stuk

3. Gedeponeerd archief:

3.1 Kinderkolonie- en Vakantiehuis “Zonheuvel” 1933-1946

114. Artikel uit de Adventbode over het weldadigheidswerk en de inwijding van kindertehuis Zonheuvel, 1933 2 stukken
115. Aankoop van het pand Biltseweg 14 te Bosch en Duin, 1933
116- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, per jaar en deels op alfabet geordend, 1933-1946 4 pakken en 5 omslagen
116. 1933-1934
117. 1937-1938 1 pak
118. 1939-1940 1 pak
119. 1941-1943
120. 1942
121. 1943 1 pak
122. 1944 1 pak
123 1944-1945
124 1945-1946
125. Enkele bladen uit het kasboek betreffende de maanden mei-december 1937, 1937
126. Invulbiljetten voor de registratie van kinderen bij aankomst op Zonheuvel, 1939-1941
127. Kaarten met de overzichten van de voedselbonnen per kind,1941 en zonder datum
N.B. waarschijnlijk brachten de kinderen de bonnen mee bij de opname in Zonheuvel

128. Stukken betreffende de oorlogsschade aan het pand Biltseweg 14 te Bosch
en Duin, 1944-1946

129. Daglijstje, met een overzicht van de maaltijden en rusttijden, zonder datum
1 stuk

3.2 Haagsche Vereeniging voor Wijk- en Ziekenverpleging

130. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1931-1935

131. Maandberichten van de verpleegkundigen, 1932-1935

 

Inventaris periode: (1944) 1946 – 1975 (1998)

Ten geleide

De gebruiker wordt aangeraden eerst de inleiding voor de periode 1896 – 1945 (1971) te lezen als algemene oriëntatie.

 

Voor een snelle blik op de periode 1946-1975 kan men het beste gebruik maken van de rapportages die het landelijk bestuur der Zevende-dags Adventisten voorlegt aan de vierjaarlijkse algemene ledenvergadering (Unieconferenties). Zie 2.1.2 van de inventaris

 

Bestuur

Na de Tweede Wereldoorlog wordt het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten losgemaakt van het regio bestuur gevestigd in Duitsland en wordt het een zelfstandig onderdeel van de bestuurlijke koepel Noord Europese Divisie. Naast Engeland en Nederland, maken ook de Scandinavische landen deel uit van deze bestuurlijke eenheid.

In Nederland blijft de bestuurlijke structuur van een overkoepelende Unie en twee subsidiaire conferenties gehandhaafd tot 1972. In dat jaar worden de conferenties opgeheven en vanaf 1973 is de  Nederlandse Unie Conferentie (NUC) het enige bestuursorgaan.

Belangrijke data

In 1947 start de NUC een opleiding voor predikanten en een middelbare school (HBS en later Havo-Mavo). Beide worden gehuisvest op het landgoed “Oud Zandbergen” in Huis ter Heide (Utr), dat in dat zelfde jaar is aangekocht. De theologie opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Newbold College, Bracknell, Berks, England. Het bestuur is in handen van de Vereniging Weldadigheidswerk, Jeugd- en Gezondheidszorg van de Zevende-dags Adventisten. Stukken van de periode 1947-1956 betreffende onderwijs zijn integraal bewaard. In 1968 wordt de Stichting Onderwijs van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten opgericht. Doel van de stichting is het oprichten en onderhouden van kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs.

In deze inventaris wordt alles betreffende onderwijs gerubriceerd onder de noemer Organisaties voor Onderwijs (3.3).

In 1949 wordt er onder de vlag van De Stem der Hoop begonnen met wekelijkse radio uitzendingen via Radio Luxembourg. In 1971 krijgt de Adventkerk de status van zendgemachtigde in Nederland.

In 1949 wordt de Bond van Onthouders van Tabak en Alcohol (BOTA) opgericht. In 1970 wordt de naam veranderd in Bond tot Opvoeding van Abstinentie. In 1976 wederom een naamsverandering: Stichting Leven en Gezondheid.

In 1952 wordt De Vereniging Weldadigheidswerk, Jeugd- en Gezondheidszorg statutair de Stichting Weldadigheid en Jeugdzorg.

In 1963 krijgt het jeugdwerk (Advent Jeugd Verbond) een tak padvinderij (later scouting, gelieerd aan scouting Nederland).

In 1966 wordt het kerkelijk jeugdwerk (Advent Jeugdverbond (AJV)) losgemaakt uit de Vereniging Weldadigheid en Jeugdzorg en gaat verder als een afdeling op conferentie en unie niveau.

In 1972 wordt de stichting Weldadigheid en Jeugdzorg de facto opgeheven. Pas in 1984 wordt zij de jure geliquideerd en  uit de registers verwijderd. Onderdeel van deze stichting is “Kinderkolonie en Vakantiehuis Zonheuvel”, een opvanghuis voor kinderen. Het in deze inventaris opgenomen archief van Zonheuvel loopt tot aan de sluiting van het tehuis in 1971. Onderzoekers kunnen voor De St. Weldadigheid en het tehuis Zonheuvel ook het Archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers raadplegen. (2837 Vereniging van Weldadigheidswerk en Jeugdzorg van de Adventkerk. 1937 -1954 1 omslag). Tevens een dossier (0277-01) bij de Armenraad, Sociale Raad, Stichting Sociale Raad Den Haag)

Varia

Wijzigingen in ledental (landelijke en lokaal) kunnen gevonden worden in het kerkblad Advent(bode) en in de verslagen van de vier/vijf jaarlijkse Unievergadering. De verslagen zijn opgenomen in deze inventaris.

De inventaris bevat een rubriek: Evangelisatie (2.2.4). Het gaat daarbij om een afdeling van de NUC die zich richt op de ondersteuning van lokale gemeenten bij evangelisatie en charitatieve activiteiten. Hieronder zijn gearchiveerd: notulen van de zendingsraad, rondschrijvens, preken en ondersteuningsmateriaal.

Originele akten van aankoop e.d. zijn niet opgenomen in deze inventaris en zijn in bezit van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (Nederlandse Unie).

Kwartaalverslagen van de gemeenten (2.2.6): er is voor gekozen om deze in de oorspronkelijke vorm te handhaven – ondanks de langere looptijd: deze zijn dus niet opgesplitst over verschillende archiefblokken.

Beperking van openbaarheid

De stukken van de periode 1946-1975 bevatten lijsten met namen van personeel, studenten, scholieren, bewoners van kindertehuis Zonheuvel en studie- en schoolrapporten op naam. Inzage alleen na toestemming van de Stichting Historisch Archief Nederlandse Adventkerk (SHANA).

Het betreft inventarisnummers:

392, 346, 347, 348, 355, 356, 357, 358, 359 365, 366, 367, 368, 372, 373.

Selectie en bewerking

Uit ingekomen en uitgaande stukken is verwijderd de correspondentie met leveranciers.

Bewerking is hoofdzakelijk verricht door W. Willems en R. Bekkering, beide bestuurslid van SHANA. De inventaris is op verzoek van SHANA opgesteld door J. Boshouwer in dienst van Doxis.

 

  1. Inventaris

2.1 Stukken van algemene aard

 

1        Notulen en brieven van het Algemeen Kerkbestuur, de Schoolraad en het Boekenhuis bestuur en andere bijeenkomsten in Midden- en Zuid-Nederland, 1946-1951. 1 omslag

 

2        Overzichten van de organisatie van de Nederlandse Unie Conferentie, 1966-1967 en zonder datum. 3 stukken

 

3        Formulieren met statistische gegevens over onder meer ledenverloop en financiën van de Nederlandse Unie, 1966-1978. 1 pak

 

4        Notitie “Enige historische gegevens over het Kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten in Nederland”, circa 1967. 1 stuk

 

2.1.1  Notulen

5        Notulen van de Zuid-Nederlandse Conferentie, het Algemeen Kerkbestuur en de Schoolraad, alsmede ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1947-1951. 1 pak

 

6-25   Notulen van het Algemeen Kerkbestuur, 1948-1975. 19 omslagen en 1 pak

N.B. hier soms ook notulen van besprekingen van het Dagelijks Bestuur en van andere gremia

N.B. incidenteel hier ook enkele notities

 

 

6        1948 september-1953 april

7        1954

8        1955

9        1956

10      1957

11      1958-1959

12      1960-1961

13      1962-1963

14      1964

15      1965

16      1966

17      1967

18      1968

19      1969

20      1970

21      1971

22      1972

23      1973

24      1974                                                                                  1 pak

25      1975

 

26      Notulen van de zitting van het Algemeen Kerkbestuur op 32 maart 1969 te Monaco, opgesteld door L.O.L. Broek, 1969. 1 stuk

 

27-28 Systeemkaarten met een toegang op de besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Kerkbestuur, geordend op trefwoorden, 1970-1997. 2 pakken

27      Deel I

28      Deel II

 

29      Notulen van besprekingen van diverse besturen en overlegorganen, opgeborgen achter tabbladen A t/m Z, 1973-1976. 1 pak

N.B. de indeling achter de tabbladen is niet altijd correct gebeurd

 

2.1.2 Programma’s en verslagen

 

30      Conferentieverslagen, 1948-1950.          1 omslag

 

31-36 Programma’s, toespraken en verslagen van de congressen van de Unie der Zevende-dags Adventisten, 1950-1975 met hiaat. 4 omslagen en 2 stukken

N.B. hier ook verslagen over de verschillende activiteiten van de kerk in de voorbije periode

N.B. de congressen werden om de vier jaar gehouden

31      1950, alleen het programma                                               1 stuk

32      1955, alleen het programma                                               1 stuk

33      1959

1967

35      1971

36      1975

 

37-38-          Programma’s van de congressen van de Noord-Nederlandse Conferentie van     het kerkgenootschap, 1958, 1960. 1 stuk en 1 omslag

37      1958                                                                                 1 stuk

38      1960                                                                                 1 omslag

 

 

39      Verslagen over de activiteiten van de Unie en de Noord- en Zuid-Nederlandse Conferentie, 1959-1975. 1 omslag

 

 

2.1.3  Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

 

40-42 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1945-1971 met hiaten.          3 omslagen

40      1945-1950

41      1950-1962

42      1970-1971

 

 

 

 

 

43-75 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, per jaar en op alfabet geordend, 1946-1949. 7 pakken en 26 omslagen

43      1946, A                                                                             1 omslag

44      1946, B-C                                                                          1 pak

45      1946, D-G                                                                          1 pak

46      1946, H                                                                             1 omslag

47      1946, I-J                                                                           1 omslag

48      1946, K                                                                             1 omslag

49      1946, L-M                                                                          1 omslag

50      1946, N                                                                             1 omslag

51      1946, O-P                                                                          1 omslag

52      1946, R                                                                             1 omslag

53      1946, S                                                                             1 pak

54      1946, T                                                                             1 omslag

55      1946, V                                                                             1 pak

56      1946, W-Z                                                                         1 omslag

57      1947, A-B                                                                          1 omslag

58      1947, C-E                                                                          1 omslag

59      1947, F-G                                                                          1 omslag

60      1947, H                                                                             1 omslag

61      1947, I-J                                                                           1 omslag

62      1947, K                                                                             1 omslag

63      1947, L                                                                              1 omslag

64      1947, M-N                                                                         1 omslag

65      1947, O-P                                                                          1 omslag

66      1947, R-S                                                                          1 pak

67      1947, T                                                                             1 omslag          68      1947, U-V                                                                          1 pak

69      1947, W-Z                                                                         1 omslag          70      1948, A-E                                                                          1 omslag

71      1948, F-L                                                                           1 omslag          72      1948, M-P                                                                          1 omslag          73      1948, R-Z                                                                          1 pak

74      1949, A-R                                                                          1 omslag

75      1949, S-Z                                                                          1 omslag

 

 

76      Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de General Conference of Seventh-Day Adventists en andere internationale kerkverbanden, 1946-1950. 1 omslag

 

77-82 Correspondentie met de Northern European Division van de General Conference of Seventh-Day Adventists, 1948-1962 met hiaat. 5 omslagen en 1 pak

N.B. hier ook enkele financiële jaarstukken

77      1946-1947

78      1948-1949

79      1950-1952

80      1953-1954

81      1955-1956

N.B. periode 1957-1958 is niet aangetroffen

82      1959-1962                                                                         1 pak

 

83      Correspondentie met de gemeente Zeist, 1950-1981. 1 omslag

 

 

2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

 

2.2.1   Organisatie

 

84-85 Akten inzake de oprichting van stichtingen, 1946, 1960. 2 stukken

84      Oprichtingsakte van de Stichting Bijbelcorrespondentiecursus “De Stem der Profetie”, 1946

85      Oprichtingsakte van de Stichting Radio en Televisie Evangelisatie “De Stem der Hoop”, 1960

 

86    Akten van wijziging van de statuten van de Stichting “Bond van Onthouders van Tabak en Alcohol” B.O.T.A. en wijziging van de naam in Stichting “Bond Opvoeding tot Abstinentie”, 1956-1971.   1 omslag

 

 

87-90 Reglement betreffende de inrichting en het bestuur van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 1959-1974. 1 omslag en 3 stukken

87        Reglement zoals gewijzigd in 1959, 1959                                       1 stuk

88        Reglement zoals gewijzigd in 1963, 1963                                       1 stuk

89        Reglement zoals gewijzigd in 1971 met bijbehorende stukken, 1971                                                                                                              1 omslag

90        Reglement zoals gewijzigd in 1974, 1974                                       1 stuk

 

91-94 Stukken betreffende de reorganisatie van het kerkgenootschap, 1971-1973

en zonder datum. 3 omslagen en 1 stuk

N.B. dit leidde tot opheffing van de beide conferenties waarmee de Unie als centraal orgaan overbleef

91        Verslagen van de vergaderingen van de Reorganisatie-commissie,           1971-1972

92        Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1971-1973

93        Notities en overige stukken over de reorganisatie, 1972-1973 en zonder datum

94        Notitie “Hoe Oud Zandbergen momenteel functioneert”, zonder datum                                                                                                             1 stuk

 

95      Huishoudelijk Reglement van het Algemeen Kerkbestuur, zonder datum. 1 stuk

 

 

2.2.1.1   Noord-Nederlandse Conferentie

 

96-97 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, alfabetisch op achternaam, 1948-1950. 2 omslagen

96      A-H

97      I-Z

 

98      Verslagen en notities van diverse aard, 1948-1967 en zonder datum. 1 omslag

 

99      Verslag van de voorzitter, staten van het ledenverloop en de balans over het jaar 1950, 1950. 1 omslag

 

100    Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1950-1965 met hiaten.          1 omslag

 

 

 

101-112       Agenda’s, notulen en vergaderstukken van het bestuur van de Noord-Nederlandse Conferentie, 1950-1973,  met hiaat.        12 omslagen

N.B. hier ook financiële en andere verslagen

101    1950

102    1955-1959

103    1960

104    1961

105    1962-1963

106    1964-1965

107    1966-1967

108    1968

109    1969

110    1970

111    1971

112    1972-1973

 

113    Kwartaaloverzichten van het ledenverloop van de gemeenten van de Noord-Nederlandse Conferentie alsmede het jaaroverzicht over 1961, 1956-1966.                     1 omslag

 

114    Statistische overzichten van de Noord-Nederlandse Conferentie, zoals verstuurd aan Generale Conferentie, 1958-1967. 1 omslag

N.B. niet compleet

 

115   Ontwerp herstructureringsplan Noord-Nederlandse Conferentie, opgesteld door

  1. Reith en P. van Drongelen, 1970. 1 stuk

 

116   Stukken betreffende de conferentie van de Noord-Nederlandse Conferentie gehouden in mei 1970, met verslagen over de voorgaande jaren, 1970. 1 omslag

 

117   Verslag van de Noord-Nederlandse Conferentie over de jaren 1971-1973,

zonder jaar. 1 stuk

 

 

2.2.1.2   Zuid-Nederlandse Conferentie

 

118-119       Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1947-1972,

met hiaat. 2 omslagen

118    1947-1950

119    1966-1972

 

120    Overzichten van het ledenverloop, 1959-1961. 3 stuks

 

121    Notulen van de Zuid-Nederlandse Conferentie, 1961-1973. 1 omslag

 

122-124       Verslagen van de Zuid-Nederlandse Conferentie, 1968-1970 en zonder jaar

3 stuks

122    over de jaren 1966-1967, 1968

123    over de jaren 1968-1969, 1970

124    over de jaren 1971-1973, zonder jaar

 

 

 

2.2.2  Financiën

 

125    Begrotingen en balansen van de Unie en haar onderdelen, 1946-1949. 1 omslag

N.B. af en toe roestschade

 

126-128       Balansen en jaarrekeningen van de Noord-Nederlandse Conferentie, 1946-1970. 3 omslagen

126    1946-1957

127    1958-1964

128    1965-1970

 

129    Financiële kwartaalverslagen van de Zuid-Nederlandse Conferentie,

1947-1966. 1 omslag

N.B. niet compleet

 

130    Financiële verslagen en kwartaalverslagen van de Noord-Nederlandse Conferentie, 1947-1971. 1 omslag

 

131    Begrotingen en verzoeken om toewijzing van budgetten (“budget requests”) aan de Nederlandse Unie Conferentie, 1949-1957. 1 pak

N.B. waarschijnlijk werden deze verzoeken ingediend bij de Northern European Division van de General Conference of Seventh-Day Adventists

 

132    Balansen van de Zuid-Nederlandse Conferentie, 1950-1967. 1 pak

N.B. 1961 ontbreekt

 

133-136       Financiële overzichten, zonder jaartal. 4 omslagen

133    over de jaren 1951 t/m 1954

134    over de jaren 1955 t/m 1958

135    over de jaren 1959 t/m 1962

136    over de jaren 1963 t/m 1966

 

137    Balansen van de Nederlandse Unie, 1958-1966. 1 omslag

N.B. 1962 ontbreekt

 

138    Financiële kwartaaloverzichten van de Nederlandse Unie, 1958-1976, ·met enkele hiaten. 1 omslag

 

139    Borgstelling door het kerkgenootschap voor de kosten van emigratie van Christiaan van den Hoven naar Australië, 1959. 3 stukken

 

140    Stukken betreffende het toewijzen van budgetten door de Noord Europese

Divisie, 1962-1968. 1 omslag

 

141    Begrotingen, financiële overzichten en balansen van de Unie en haar onderdelen,   1965-1973, met hiaat. 1 omslag

N.B. sommige balansen zijn opgemaakt voor 2 boekjaren

 

142              Staten betreffende het plan voor schuldvermindering (Statements of debt reduction), 1967-1973. 1 omslag

 

143    Financiële jaarstukken van de Zuid-Nederlandse Conferentie, 1968, 1970.           1 omslag

                             

144-145       Financiële overzichten van de Nederlandse Unie Conferentie, 1969-1975 met hiaat. 1 omslag en 1 pak

N.B. opgesteld in het Engels: Financial Statements

144    Deel I, 1969-1970                                                              1 omslag

145    Deel II, 1972-1975                                                             1 pak

 

 

2.2.2.1 Onroerend Goed en Gebouwen

N.B. alfabetisch geordend op plaatsnaam

 

146    Amsterdam-Noord, Landsteinerstraat 6, akte van aankoop, 1970. 1 stuk

 

147    Arnhem, Cronjéstraat 15, beheer en verkoop, 1946-1954. 1 omslag

 

148    Apeldoorn, verslagen en aanbesteding van de bouw van het woongebouw voor bejaarden Walterbosch aan de Mercuriuslaan, 1973-1976. 1 omslag

 

149    ‘s-Gravenhage, Valkenboslaan 123, aankoop, 1956-1961. 1 omslag

 

150    Huis ter Heide, Amersfoortseweg, verkoop percelen grond aan het Rijk, 1956          .         1 stuk

 

151    Huis ter Heide, Biltseweg 14, Kinderhuis Zonheuvel, akte van vestiging hypotheek, 1956. 1 stuk

 

152    Huis ter Heide, Biltseweg 14, Kinderhuis Zonheuvel, bestek en voorwaarden voor het maken van een uitbreiding, met tekeningen, 1964-1965. 1 omslag

 

153    Huis ter Heide, Biltseweg 14, Kinderhuis Zonheuvel, bouwvergunning voor het verbouwen van twee wooneenheden, met tekeningen, 1970-1972. 1 omslag

 

154    Huis ter Heide, Prins Alexanderweg 2, bouwvergunning en bestekken voor de bouw van een tehuis voor bejaarden Vredenoord, 1950-1957. 1 omslag

N.B. geen bestekstekeningen aangetroffen

 

155    Huis ter Heide, Prins Alexanderweg 2, Villa Vredenoord, akte van vestiging hypotheek, 1953. 1 stuk

 

156    Huis ter Heide, Prins Alexanderweg, akte van aankoop strook grond sectie H nummer 1600, 1956. 1 stuk

 

157    Zeist, Oude Arnhemseweg 238, aankoop, 1953. 1 stuk

N.B. akte is incompleet

 

 

2.2.2.3 Onroerend Goed: Kerkgebouwen

N.B. alfabetisch geordend op plaatsnaam

 

158    Amsterdam, Keizersgracht 676, akte van geldlening en vestiging hypotheek, 1952.  2 stukken

 

159    Amsterdam, Keizersgracht 676, stukken betreffende het conflict met de Vrijgemaakt Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk te Amsterdam inzake het gebruik van het kerkgebouw aan de Keizersgracht, 1958. 2 stukken

 

160    Apeldoorn, bouw van het kerkgebouw aan de Mercuriuslaan en plaatsen van het orgel, 1960-1967. 1 omslag

 

161    Arnhem, Parkstraat 46, aankoop, 1950. 2 stukken

 

162    s-Gravenhage, verbouwing van het pand Lange Beestenmarkt 102, 1947-1951.

1 omslag

 

163    ‘s-Gravenhage, bouw en inrichting van het kerkgebouw aan de Noord West Buitensingel 20,  1954-1964. 1 omslag

 

164    Kerkrade, Kasperenstraat  153, bouwvergunning voor het veranderen van een winkel-woonhuis in een kerkzaal, 1951. 1 omslag

 

165    Kerkrade, Kasperenstraat  153, overeenkomst inzake gebruik van kerkzaal,

  1. 1 stuk

N.B. vooruitlopend op de ingebruikname van het kerkgebouw te Heerlen

 

166    Leeuwarden, Voorstreek 36, stukken betreffende leningen en schenkingen voor de aankoop, 1970. 1 omslag

 

167    Maassluis, P.C. Hooftlaan – Roemer Visscherstraat, huur grond met houten gebouwtje, 1961-1963. 1 omslag

 

168    Nijmegen, Graadt van Roggenweg 52, aankoop, 1958-1959. 1 omslag

 

169    Rotterdam, onteigening van het perceel Vriendenlaan 25, 1944-1964. 1 omslag

 

170              Rotterdam, bouw van het kerkgebouw aan de Minstreelstraat, met bouwtekeningen, 1959-1969. 1 omslag

 

2.2.2.3 Onroerend Goed: Landgoed Oud Zandbergen

171   Stukken betreffende de aankoop van het landgoed, 1946-1950. 1 omslag

172   Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken betreffende het landgoed, 1952-1965 en zonder datum. 1 omslag

173   Stukken betreffende de overeenkomst met G.J. Weber voor het afgraven en de verkoop van een hoeveelheid zand aan de zuidelijke grens, 1957-1963. 1 stuk

 

2.2.2.4 Onroerend Goed Overig

174   Stukken betreffende de financiering (“bouwstenen”) van de bouw en uitbreiding van het tehuis voor bejaarden Vredenoord, 1958-1965. 1 omslag

 

 

175              Reglement van de Commissie Onroerend Goed (C.O.G.), 1975. 1 stuk

 

 

 

2.2.3  Bemoeienissen met voorgangers

176- Maandberichten van predikanten, met gegevens over hun werkzaamheden, onkostenvergoedingen en loonberekening, geordend op jaar en op naam en maand, 1946-1972, met hiaten. 8 pakken en 8 omslagen

176      1946                                                                                 1 omslag

177      1947                                                                                 1 omslag

178      1948                                                                                 1 pak

179      1949                                                                                 1 omslag

180      1950                                                                                 1 pak

181      1951-1952                                                                         1 pak

182      1953                                                                                 1 omslag

183      1954                                                                                 1 omslag

184      1955-1957                                                                         1 pak

185      1962                                                                                 1 omslag

186      1966                                                                                 1 omslag

187      1967                                                                                 1 pak

188      1969                                                                                 1 pak

189      1970                                                                                 1 pak

190      1971                                                                                 1 pak

191      1972                                                                                 1 omslag

 

 

192   Handleiding voor Evangeliedienaren voor de bediening van doop, ‘s-Heeren avondmaal, huwelijksplechtigheid, begrafenis, 1948. 1 stuk

 

193   Overzichten van predikanten en Evangeliedienaren, 1949-1959 en zonder datum.

1 omslag

 

194   Stukken betreffende sociale voorzieningen voor mensen in dienst van het kerkgenootschap, 1954-1974. 1 omslag

 

195   Richtlijnen voor de Evangeliedienaren van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 1959. 2 stukken

 

196   Stukken betreffende liturgische aanwijzingen voor predikanten, 1960 en zonder jaar. 1 omslag

 

197   Rondschrijven van het Algemeen Kerkbestuur inzake een vlugschrift over de rol van de vrouw in de kerk, 1962. 1 stuk

 

198   Rondschrijven van het Algemeen Kerkbestuur inzake de vergoedingen voor de leiding van jeugdkampen, 1962. 1 stuk

 

199    Rondschrijven van het Algemeen Kerkbestuur inzake de publicatie van

H.K. La Rondelle “Het Bijbelse Toekomstbeeld”, 1963. 1 stuk

 

200   Rondschrijven van het Algemeen Kerkbestuur met aanwijzingen voor de dienst tijdens de dag voor geschriften-evangelisatie op 31-10-1964, 1964. 1 stuk

 

 

2.2.4  Evangelisatie

 

201    Rondschrijvens aan de werkers/werksters in de Geschriften-evangelisatie alsmede publicaties over evangelisatie, 1946-1961 en zonder datum. 1 omslag

N.B. enkele publicaties zijn Engelstalig

 

202              Verslagen van de colportage en de Geschriften-evangelisatie in Noord- en Zuid-Nederland, 1946 januari-1962 maart. 1 omslag

 

203-205       Maandelijkse berichten aan de General Conference Publishing Department over colportage-activiteiten, 1947-1975. 3 omslagen

203    1947-1964

204    1965-1969

205    1970-1975

 

206-208       Stukken betreffende de radio-evangelisatie “De Stem der Hoop”, 1949-1973 met hiaten. 2 omslagen en 1 stuk

206    Besluit tot oprichting, 1949                                                           1 stuk

207    Brochures “Morgenwijding”, 1962-1963

208    Brochures betreffende radio-uitzendingen, 1973

 

209    Catechisatie-materiaal, zonder jaartal. 1 omslag

N.B. dateert waarschijnlijk uit de jaren 1950

 

210    Stukken betreffende de leden die actief zijn als colportage-medewerkers,

1952-1962. 1 omslag

 

211    Verslagen van de helpers/helpsters in de Geschriften-evangelisatie, 1954-1959.

1 omslag

 

212-214       Stukken betreffende de Inwendige Zending, 1955-1975 en zonder datum.

3 omslagen

212    Verslagen van de Inwendige Zending en de Oogst-dank-acties, 1955-1960 en zonder datum

213    Rondschrijvens, preken en promotiemateriaal ter ondersteuning van evangelisatie en charitatieve fondsenwerving, 1961-1965

214    Verslagen van de Zendingsraadvergaderingen en rondschrijvens, 1968-1975

 

215    Overzicht van de vooruitgang van Gods Werk over 1955-1958, opgesteld door

F.J. Voorthuis, voorzitter van de Unie alsmede het verslag van de geschriften-evangelisatie over 1955-1958, circa 1959. 1 omslag

 

216-   Publicaties Kolportagebode, waarin opgenomen de verslagen der Geschriften Evangelisatie, 1959-1975. 17 omslagen

216    1959   N.B. incompleet

217    1960

218    1961

219    1962

220    1963

221    1964

222    1965

223    1966

224    1967

225    1968

226    1969

227    1970

228    1971

229    1972

230    1973

231    1974

232    1975   N.B. incompleet

 

233    Publicatie “Hoofdzaken van de Adventgeschiedenis”, opgesteld door het Secretariaat van de Inwendige Zending der Nederlandse Unie, circa 1960. 1 stuk

 

234    Begroting voor het openbaar- en lekenwerk voor het tijdvak oktober1963 t/m mei 1964, zonder datum. 1 stuk

 

235    Rondschrijven van het Algemeen Kerkbestuur inzake de inzet van een evangelisatie-wagen en het verspreiden van een krant, circa 1970. 1 stuk

 

236    Rondschrijvens van het Algemeen Kerkbestuur inzake de evangelisatiecampagne van F.J. Coltheart te Rotterdam, 1970. 3 stukken

 

237    Notulen en andere stukken van de Evangelisatiekring Utrecht, 1970-1981. 1 pak

 

238    Promotiemateriaal voor en krantenberichten over evangelisatielezingen gehouden te Groningen, 1972.     1 omslag

 

239    Notulen van de Evangelisatie-commissie van de Nederlandse Unie voor de planning van landelijke campagnes, 1973. 1 omslag

 

 

2.2.5  Ledenadministratie

 

240-243       Overzichten van het ledenverloop, met financiële jaarverslagen en verslagen van activiteiten, 1946 en zonder datum. 4 omslagen

240    Nederlandse Unie, 1946

241    Afdeling Zuid-Nederland over de jaren 1946-1947, zonder datum

242    Afdeling Noord-Nederland over de jaren 1948-1949, zonder datum

243    Afdeling Zuid-Nederland over de jaren 1948-1949, zonder datum

 

244    Gemeentebrieven en berichten van opname voor de ledenadministratie,           1947-1956. 1 omslag

N.B. incompleet

 

245    Ledenlijst van de gemeente Amsterdam-Centrum, 1955. 1 stuk

 

246    Stukken betreffende overzichten van het ledenverloop, 1956-1961. 1 omslag

 

247    Ledenlijst van de gemeente Amsterdam-Zuid, 1962. 1 stuk

 

248    Overzichten van het ledenbestand van de Noord-Nederlandse Conferentie en minuten van uitgaande brieven over ledenadministratie, 1962. 1 omslag

 

249    Ledenadministratie van de gemeente Amsterdam, zonder datum. 1 omslag

N.B. de formulieren zijn bijgewerkt tot circa 1966

 

250    Ledenlijsten van de gemeente Amsterdam-West, 1967-1991 en zonder datum.

1 omslag

 

251    Ledenlijsten van de diverse gemeenten met bijbehorende stukken, 1968-1969          1 omslag

 

2.2.6  Bemoeienissen met gemeenten

 

252-286        Kwartaalverslagen van de gemeenten geordend per plaats, 1944-1998 en zonder

datum. 31 omslagen en 4 pakken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Xxx omslagen en 4 pakken

N.B. Kwartaalverslagen werden door de gemeenten naar de Unie verstuurd

252      Amsterdam-Centrum, 1944-1955

253      Amsterdam-West, 1956-1989                                                     1  pak

254      Kwartaalverslagen van de gemeente Baarn, 1946-1953

255      Baarn-Soestdijk, 1954-1963                                                        1 pak

256      Bierum, 1946-1986 en zonder datum

N.B. papier is deels bruin verkleurd

257      Delft, 1946-1995

N.B. papier is deels bruin verkleurd

258      Ede, 1946 4e kwartaal-1997

259      Eindhoven, 1963-1997

N.B. deel van de papieren heeft waterschade

260      Enschede, 1946-1997

261      Goes, 1954-1976

N.B. klein deel van de papieren heeft waterschade

262      Gorinchem, 1953-1996

263      Gouda, 1946-1997

264      Groningen, 1946-1997

265      Haarlem, 1946-1997

266      Hengelo, 1948-1994

N.B. klein deel van de papieren heeft waterschade

267      Hilversum,  1946-1997

N.B. papier is deels bruin verkleurd

268      Meppel, 1944-1997

N.B. met een ledenlijst circa 1955

N.B. deel van de papieren heeft waterschade

269      Middelburg, 1946-1997

N.B. papier is deels bruin verkleurd

270      Muntendam, 1946-1953 2e kwartaal

271      Nieuwleusen, 1947-1978

N.B. klein deel van de papieren heeft waterschade

272      Rotterdam-Centrum, 1944-1958                                                  1 pak

273      Rotterdam-Centrum, 1959-1969 2e kwartaal

N.B. de naam van deze gemeente veranderde in Rotterdam-Noord na de ingebruikname van een kerk in Rotterdam-Zuid

274      Rotterdam-Noord, 1969 3e kwartaal-1997

275      Schiedam, 1946-1997

N.B. deel van de papieren heeft waterschade

276      Soest, 1964-1970                                                                       1 pak

277      Utrecht, 1946-1997

278      Veendam, 1953 3e kwartaal -1994

N.B. papier is deels bruin verkleurd

279      Vlaardingen, 1961-1967

280      Vlissingen, 1952-1997

N.B. deel van de papieren heeft waterschade

281      Winschoten, 1946-1997

282      IJmuiden, 1966-1970

283      Zaandam, 1960-1989

N.B. grotendeels met waterschade

284    Zeist, 1968-1981

N.B. deel van de papieren heeft waterschade

285    Zutphen, 1950-1998

N.B. deel van de papieren heeft waterschade

286    Zwolle, 1956-1998

 

287    Tiendenboek van de gemeente Apeldoorn, 1947. 1 deel

 

288    Stukken van diverse aard betreffende de gemeente Schiedam, 1948-1971.                     1 omslag

 

289    Stukken van diverse aard betreffende de gemeente Hoogeveen, 1950-1971.                     1 omslag

N.B. met foto’s

 

290- 317    Kwartaalverslagen van de gezamenlijke gemeenten, gericht aan de

Nederlandse Unie, 1950-1972 met hiaten. 27 pakken en 1 omslag

 

290      1950-1951

291      1953, alleen kwartaalverslagen van Leeuwarden                      1 omslag

292      1954, plaatsnamen Ede t/m Zutphen

293      1955, plaatsnamen Amsterdam t/m Haarlem

294      1959, per kwartaal en A t/m Z

295      1960, per kwartaal en min of meer op A t/m Z

296      1961, Noord-Nederlandse Conferentie, per kwartaal en A t/m Z

297      1961, Zuid-Nederlandse Conferentie, per kwartaal en A t/m Z  1 omslag

298      1962, per kwartaal en A t/m Z per Noord- en Zuid-Nederl. Conferentie

299      1963, per kwartaal en A t/m Z per Noord- en Zuid-Nederl. Conferentie

300      1964, per kwartaal en A t/m Z per Noord- en Zuid-Nederl. Conferentie

301      1965, per kwartaal en A t/m Z per Noord- en Zuid-Nederl. Conferentie

302      1966, Noord-Nederlandse Conferentie, per kwartaal en A t/m Z

303      1966, Zuid-Nederlandse Conferentie, per kwartaal en A t/m Z

304      1967, per kwartaal en A t/m Z

305      1968, 1e en 2e kwartaal en A t/m Z

306      1968, 3e en 4e kwartaal en A t/m Z

307      1969, per kwartaal en A t/m Z

308      1970, 1e en 2e kwartaal, alfabetisch op plaatsnaam

309      1970, 3e en 4e kwartaal, alfabetisch op plaatsnaam

310      1971, 1e kwartaal, alfabetisch op plaatsnaam

311      1971, 2e kwartaal, alfabetisch op plaatsnaam

312      1971, 3e kwartaal, alfabetisch op plaatsnaam

313      1971, 4e kwartaal, alfabetisch op plaatsnaam

314      1972, 1e kwartaal, alfabetisch op plaatsnaam

315      1972, 2e kwartaal, alfabetisch op plaatsnaam

316      1972, 3e kwartaal, alfabetisch op plaatsnaam

317      1972, 4e kwartaal, alfabetisch op plaatsnaam

 

318              Notulen van de Sabbatschool van de gemeente Hilversum, 1953-1958. 1 deel

 

319    Kwartaalverslagen en financiële overzichten van de Sabbatschool, opgemaakt  voor alle gemeenten van de Nederlandse Unie 1954-1967. 1 pak

 

320    Overzichten van benoemingen per gemeente, 1968. 1 omslag

 

 

         

 

 

          2.2.7 Jeugdwerk

 

321    Programma’s van jeugdcongressen en van jeugdactiviteiten van lokale gemeenten, 1955-1965 met hiaat. 1 omslag

 

322    Stukken over het organiseren van vakantiekampen, 1957-1965. 1 omslag

 

323    Lezingen voor de jeugdgebedsweek, 1960-1966 en zonder datum. 1 omslag

 

324    Lezingen voor de kindergebedsweek, 1962-1965. 1 omslag

 

325    Reglement van het Advent Jeugd Verbond (AJV), 1965.        3 stukken

 

326    Publicaties De Seinvlag, mededelingenblad van het padvinderscorps van het Advent Jeugd Verbond (AJV), 1965-1975. 1 omslag

 

327    Notities over doel en opzet van het Advent Jeugd Verbond (AJV) en AJV Scouting, zonder jaartal. 2 stukken

N.B. mogelijk circa 1971

 

328    Stukken betreffende de scoutinggroep Joseph Bates te Den Haag, 1975-1976.           1 omslag

 

          2.2.8 Overig

 

329    Stukken betreffende bemiddeling voor mannen die vrijstelling van militaire dienstplicht aanvragen, 1947-1978. 1 omslag

 

330    Stukken betreffende de Bond van Onthouders van Tabak en Alcohol B.O.T.A., 1949-1975 en zonder datum. 1 omslag

 

2.2.9  Documentatie

 

331    Scriptie “History of the Seventh-Day Adventist Denomination in the Netherlands”, door M.D. Schuitevoerder, 1953. 1 omslag

N.B. de scriptie heeft een Engelse titel, maar is verder in het Nederlands geschreven

 

332    Scripties over de geschiedenis van de Zevende-dags Adventisten en Hervormingsbeweging, 1972 en zonder datum. 1 omslag

N.B. de scripties zijn Engelstalig

 

 

 

  1. Gedeponeerde archieven:

3.1  Vereniging Weldadigheidswerk en Jeugdzorg der Adventkerk

N.B. Gehuisvest aan de Cort Heijligersstraat 4 te Den Haag.

De vereniging hield zich onder meer bezig met de exploitatie van het bejaardenhuis Vredenoord en kinderhuis Zonheuvel.

 

333-335       Begrotingen, balansen en financiële overzichten, 1950-1971.                              2 omslagen en 1 pak

333    1950-1957

334    1958-1960                                                                         1 pak

335    1961-1971

 

336    Wijzigen van de Statuten van de Vereniging Weldadigheidswerk en Jeugdzorg der Adventkerk, 1952-1959. 1 omslag

 

337    Notulen van bestuursvergaderingen van de Vereniging Weldadigheidswerk en Jeugdzorg der Adventkerk, 1953-1975. 1 omslag

 

338    Stukken betreffende de erfenis van mejufrouw M.E.J. Spijker, 1956-1959.           1 omslag

 

339-341       Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, alfabetisch geordend, 1957-1960. 3 omslagen

339    A -F

340    G – M

341    N – Z

 

342    Brochure “Vereniging Weldadigheidswerk en Jeugdzorg der Adventkerk”,

circa 1963. 1 stuk

 

343    Brief betreffende het lidmaatschap van het Verbond van Algemene Instellingen voor Kinderbescherming, 1964. 1 stuk

N.B. laatste pagina ontbreekt

 

344    Notitie betreffende het voorstel tot opheffing van de vereniging, 1975.  1 stuk

 

 

3.2  Kinderhuis Zonheuvel        

 

N.B. dit is gesloten per 1-7-1971

 

345    Inventarislijsten van Kinderhuis Zonheuvel, 1944-1966.        1 omslag

 

346-348       Stukken betreffende de kinderen die verbleven in Zonheuvel, 1946-1967

met hiaat. 2 omslagen en 1 pak

346    periode 1946-1950

347    periode 1958-1962, A t/m Z                                                1 pak

348    periode 1962-1967, A t/m Z

 

 

349-350       Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken,        1948-1971.

2 omslagen

349    1948-1965

350    1966-1971

 

351    Begrotingen en balansen van Kinderhuis Zonheuvel, 1948-1971. 1 pak

 

352-354       Stukken betreffende sollicitaties en het aanstellen van personeel, 1960-1970. 3 omslagen

352    1960-1970

353    1965-1966

354    1967-1968

 

355-359       Stukken betreffende kinderen die verbleven in Zonheuvel, geordend op familienaam, 1960-1971. 5 omslagen

355    familienamen A-Be

356    familienamen Bo-Br

357    familienamen D-M

358    familienamen P-V

359    familienamen W-Z

 

360-361       Overeenkomsten met derden voor de verpleging van kinderen, 1963-1971

met hiaat. 2 omslagen

360    1963-1967

361    1969-1971

 

362    Notulen van het plannencomité Zonheuvel, 1965. 1 omslag

 

363    Accountantsrapporten bij de jaarrekeningen 1965 t/m 1970 van Kinderhuis

Zonheuvel, 1966-1971. 1 omslag

 

 

3.3               Organisaties voor Onderwijs

N.B. het onderwijs werd verzorgd onder auspiciën van de Vereniging Weldadigheidswerk en Jeugdzorg der Adventskerk. Het ging om een theologisch seminarie en een middelbare school.

 

364    Kasboek van de theologische school, 1947-1948. 1 deel

 

365-368       Inschrijvingsformulieren van leerlingen en studenten, met bijbehorende stukken, 1947-1970. 4 omslagen

365 1947-1956, achternamen A t/m K

366 1947-1956, achternamen L t/m Z

367 1957-1964

368 1965-1970

 

369    Stukken van diverse aard betreffende de organisatie van de school en het onderwijs, 1948-1955. 1 omslag

 

370    Notulen van de zittingen van de Schoolraad, 1948-1958        . 1 omslag

 

371    Brochures, studiegidsen en programma’s voor het onderwijs en cursussen,

1948-1992 en zonder datum, met hiaten. 1 omslag

 

372    Rapporten van leerlingen van de H.B.S. en cursisten van de Theologische School,

schooljaren 1951-1952 t/m 1962-1963, 1951-1963. 1 omslag

N.B. dit is geen complete serie, er is maar een klein aantal aangetroffen

 

373    Leerlingenkaarten betreffende de schooljaren 1953-1954 t/m 1960-1961,

1953-1960. 1 omslag

 

374    Oprichten en instandhouden van een kleuterschool alsmede opgaven van het aantal kleuters, 1956-1978. 1 omslag

 

375    Notitie “Voorwaarden tot het verlenen van een studietoelage (colportage-bonus) voor scholieren” met begeleidende brief, 1961. 2 stukken

 

376    Notulen van de vergaderingen van het Curatorium, 1961-1975. 1 pak

 

377    Brief van studenten en scholieren en rapport van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding over het eten op het internaat, 1962. 2 stukken

 

378    Boekenlijst voor het schooljaar 1962-1963, zonder jaartal. 1 stuk

 

379    Lustrumboek verschenen bij het derde lustrum van het theologisch seminarie annex H.B.S. “Oud-Zandbergen”, 1963. 1 deel

 

380    Stukken betreffende het beleid en de planning van het onderwijs, 1967-1974     en zonder datum. 1 omslag

 

381    Akte van oprichting van de Stichting voor onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 1968. 2 stukken

 

382    Notulen van docentenvergaderingen, 1968-1984. 1 omslag

 

383    Leerlingenlijsten voor de schooljaren 1970-1971 t/m 1972-1973. 1 omslag

 

384    Leerplan en boekenlijst voor de school voor Mavo en Havo voor het schooljaar 1971-1972. 1 omslag

 

385    Memorandum voor het Algemeen Kerkbestuur over het te ontwikkelen beleid voor het basisonderwijs, 1973. 1 stuk

 

386    Stukken betreffende een adventistische onderwijsfilosofie, 1974-1977 en zonder datum. 1omslag

 

387    Notitie en statuten van de Schoolraad, 1975 en zonder datum. 2 stukken

 

 

3.4     Sticthting Boekenhuis Veritas

 

388    Stukken betreffende de wijzigingen van de statuten, 1942-1947. 1 omslag

 

389-393       Balansen van de Stichting Boekenhuis Veritas per 31 december, 1945-1971            met hiaten. 4 omslagen en 1 stuk

389    1945-1955

390    1956-1961

391    1963                                                                                 1 stuk

392    1966-1968

393    1970-1971

 

394    Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken betreffende het pand Van Weede van Dijkveldstraat 77 te ‘s-Gravenhage, 1945-1972. 1 omslag

 

395    Overeenkomst met de Trustees of Ellen G. White Publications voor vertaalrechten, met twee certificaten, 1956. 3 stukken

 

396    Akte houdende vaststelling van de statuten van de Stichting Boekenhuis “Veritas”, met wijziging, 1959,1964. 2 stukken

N.B. 1 origineel en 1 kopie

 

397    Notulen van bestuursvergaderingen van Boekenhuis “Veritas”, 1972-1975.                     1 omslag

N.B. incidenteel met bijlagen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *